Nhà gỗ Phúc Lộc thuộc làng mộc Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội kế thừa và phát huy nghề làm nhà gỗ cổ truyền của gia đình.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

3.200.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 12 cột

1.560.000.000
2.760.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 18 cột có dĩ

1.885.000.000
2.236.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột

2.405.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ

2.900.000.000
3.995.000.000
3.500.000.000
2.420.000.000
2.275.000.000