3.200.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 12 cột

1.560.000.000
2.760.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 18 cột có dĩ

1.885.000.000
2.236.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột

2.405.000.000

Báo giá mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ

2.900.000.000
3.995.000.000
3.500.000.000
2.420.000.000
2.275.000.000