2.275.000.000

Mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 12 cột

1.560.000.000
1.885.000.000
2.236.000.000

Mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột

2.405.000.000
1.989.000.000
4.160.000.000
3.042.000.000

Mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 8 cột

1.040.000.000
2.145.000.000
2.275.000.000
2.340.000.000