1.750.000.000

Mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 12 cột

1.200.000.000
1.450.000.000
1.720.000.000

Mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột

1.850.000.000
1.530.000.000
3.200.000.000
2.340.000.000

Mẫu nhà gỗ

Nhà gỗ 3 gian 8 cột

800.000.000
1.650.000.000
1.750.000.000
1.800.000.000