Xem tất cả 9 kết quả

9.800.000

Bản vẽ nhà 3 gian

Nhà gỗ 3 gian 12 cột

8.000.000

Bản vẽ nhà 3 gian

Nhà gỗ 3 gian 18 cột có dĩ

9.900.000
9.500.000

Bản vẽ nhà 3 gian

Nhà gỗ 3 gian 22 cột

9.000.000

Bản vẽ nhà 3 gian

Nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ

10.000.000
9.200.000
8.500.000

Bản vẽ nhà 3 gian

Nhà gỗ 3 gian 8 cột

7.000.000