Nhà gỗ 3 gian

Nhà gỗ 3 gian có rất nhiều kiểu thông thường ở khu vực Bắc bộ thì nhà kẻ truyền là thông dụng nhất, nhà gỗ tiền kẻ hẩu bẩy kết hợp với 2 vì đốc là trồng rường. Nhà thường bằng gỗ lim, nhà gỗ mít, nhà gỗ sên, nhà gỗ xoan.